آدرس:خیابان ۱۵خرداد، تقاطع حقانی -ساختمان بیتا-طبقه۴-واحد۱۲

کدپستی:۷۹۱۴۷۵۵۵۶۷

تلفن:۳۲۲۳۲۲۰۱-۰۷۶و ۰۹۱۷۱۵۹۹۹۱۲