آدرس:خیابان 15خرداد، تقاطع حقانی -ساختمان بیتا-طبقه4-واحد12

کدپستی:7914755567

تلفن:32232201-076و 09171599912