انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان در پیامی با تبریک آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی از عموم تلاشگران عرصۀ ارتباطات تشکر و قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:
به نام خداوند آگاهی، آزادی و برابری
آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتی را خدمت دست‌اندرکاران ساعی و پرتلاش عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک و تهنیت عرض می نماید .برکسی پوشیده نیست که در جهان امروز نقش روابط عمومی در کمک به اخذ تصمیمات مدیریتی و مهم در هر سازمان ، نهاد ، تشکل و سیستمی بسیار حائز اهمیت می باشد . شاید یک دهه قبل نوع نگرش جامعه و افکار عمومی به نقش و اثرگذاری روابط عمومی متفاوت با امروز بود چرا که جهان در معرض حجم عظیم اطلاعات نبود .

امروز دیگر مرزهای جغرافیایی مانعی بر سر راه تبادل اطلاعات و ارتباطات نیست و سازمانها و سیستم ها تا این حد تحت تاثیر محیط های برون سازمانی ، برون منطقه ای و جهانی نبودند . به عبارتی در جهان کنونی روابط عمومی تبدیل به بخشی از مدیریت سازمان ها و سیستم ها شده اند.

در جوامع آزاد و نظامهای سیاسی دموکراتیک روابط عمومی بدلیل رفتارهای حاکم بر ارتباط دولت ملت ، در عمل به اهداف و رسالتهایی که برعهده دارد ، کار آمدتر و موفق تر ظاهر می گردد . طبیعتا فعالیت روابط عمومی ها در فضای دموکراتیک، به رشد و توسعه توانمندی آنهاکمک کرده ومتقابلا موجب تقویت توانمندی سیستم ، حاکمیت و دولت می شود . درکشور ما روابط عمومی ها از منظر کیفیت کار متفاوت با هم عمل کنند برخی فعالیت خود را تبلیغات گرایانه دنبال می کنند ،که همواره در مسیر ارتباط یک سویه از طرف سازمان و سیستم به سوی گروهای اجتماعی و مخاطبان قرار دارند . قسم دیگر تنها اطلاع رسان هستند و صرفا تسهیل گر ارتباطات بوده و کمتر به منافع و انتظارات مخاطبان و افکار جمعی توجه دارند . و بعض دیگر روابط عمومی مردم گرا و تحلیل گرند که ضمن صیانت از منافع سازمان و سیستم از منافع عمومی ، منافع دولت و ملت حراست می کند .

این روابط عمومی مخاطب مدار بوده و در تلاش برای حفظ حقوق مدیران و مخاطبان است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ضمن تبریک روزجهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، و آغاز هفته روابط عمومی تلاش مجاهدانه مدیران ، کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی در بخشهای دولتی ، خصوصی و نهادها را ارج نهاده و برای همه آنها آرزوی موفقیت سربلندی دارد .

امید که در تعامل با رسانه ها در تحقق خواستهای بحق مردم ، ارتقای آگاهی بخشی عمومی، تقویت امید و تشاط در جامعه موفق و مؤید باشند .

ان در پیامی با تبریک آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی از عموم تلاشگران عرصۀ ارتباطات تشکر و قدردانی کرد.